സന്തോഷ ദംപത്യത്തിനും ഗര്ഭ?ധാരണത്തിനും ലോഗോതെരപ്പി ഫലപ്രദമോ??അതേ. സംശയമില്ല.

സന്തോഷ ദംപത്യത്തിനും ഗര്‍ഭധാരണത്തിനും ലോഗോതെരപ്പി ഫലപ്രദമോ??അതേ. സംശയമില്ല. പാലക്കാടിന്റെ  മഹത്വം മനസിലായിട്ടുണ്ടോ ?  പാലക്കാട് അയ്യര്‍മാരാണ് പാലക്കാടിന്റെ  പ്രധാന   ഐകണ്‍.  അത്  ഏറെക്കുറെ  സത്യവുമ…

Source: സന്തോഷ ദംപത്യത്തിനും ഗര്ഭ?ധാരണത്തിനും ലോഗോതെരപ്പി ഫലപ്രദമോ??അതേ. സംശയമില്ല.

Advertisements

One thought on “സന്തോഷ ദംപത്യത്തിനും ഗര്ഭ?ധാരണത്തിനും ലോഗോതെരപ്പി ഫലപ്രദമോ??അതേ. സംശയമില്ല.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s